За проектаПроект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014- 2020, по приоритетна ос 4 на Програмата, заедно с други 13 предложения по Инвестиционен приоритет „Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и насърчаване на социалното приобщаване.

Проектът има за цел разработването и въвеждането на политики на общинско ниво за превенция на здравето в отдалечените райони на трансграничния регион. Като такъв проектът ше се стреми да изследва причините за заболеваемостта, да разработи карти на заболеваемостта на населението, да проучи достъпа и степента на покриване на нуждите от здравни услуги в трансграничния регион, да установи уязвими групи и да предприеме различни мерки и политики за превенция на здравето.  

 

Партньори по проекта:

 • Агенция за регионално развитие на Родопи С.А. /Гърция/
 • Солунски университет Аристотел - катедра "Икономика" /Гърция/
 • Община Ариана /Гърция/
 • Община Иасмос /Гърция/
 • Агенция за транснационално обучение и развитие /Гърция/
 • Регионална здравна инспекция- Хасково /България/
 • Асоциация на родопските общини /България/
 • Община Крумовград /България/
 • Община Момчилград /България/

 

За да се гарантира постигането на конкретните цели, проектът е организиран в шест работни пакети:

 • Работен пакет 1: Управление и координация на проекта. Този пакет дейности имат за цел да се гарантира неговото плавно изпълнение, разрешаване на възникналите проблеми и редовен финансов контрол.
 • Работен пакет 2: Комуникация и разпространение на информация. Всички дейности и постигнати резултати ще бъдат популизирани с цел постигане на по- добра обществена осведоменост.
 • Работен пакет 3: Набиране на данни, включва изготвянето на анализ на социално- икономическите характеристики на населението и действащата здравна инфраструктура в трансграничния регион.
 • Работен пакет 4: Система за ранно сигнализиране. В рамките на предвидените дейности се предвижда изготвянето на протоколи относно необходимостта от провеждане на медицински прегледи и изследвания за местното население, както и разработването и внедряването на дигитална система за запис и съхранение на получените резултати и предоставянето им до всички заинтересовани лица в сферата на здравеопазването.
 • Работен пакет 5: Разработване на местни политики за превенции и пилотна дейност. Предвижда се разработването на общи политики за превенция на здравето в трансграничния регион, както и тяхното прилагане и тестване.
 • Работен пакет 6: Оценка и водене на политики е насочен към обобщаване на резултатите и оценка на пилотните дейности и изготвяне на предложение за прилагане на местни политики за превенция на здравето в трансграничния регион.

 

Общата стойност на проекта е 1 135 147 евро, като сумата е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Срок на изпълнение: 01.11.2017 год. – 01.11.2019 год.

 

За контакти: д-р Соня Димитрова – Директор Регионална здравна инспекция, гр. Хасково, телефон: 038/ 665 489, e-mail: rzi@haskovo.net           

 


Настоящата уеб-базирана платформа е създадена в рамките на проект „№ B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Отговорността за съдържанието на публикацията се носи от Регионална здравна инспекция, гр. Хасково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
25.03.2019